Pascal

Lazarus Pascal İle Yahoo Hava Durumu Tahmini Nasıl Gösterilir?

Lazarus Pascal bilindiği platform bağımsız ve ücretsiz dağıtılan Pascal IDE olarak bilinir. Lazarus ile Windows, Mac ve Linux uygulamaları yapmak kolaydır.

Şimdi örnek olarak Lazarus ile Yahoo Hava Tahmin API leri kullanarak Lazarus ile uygulama yazıp nasıl gösteririz bir bakalım.

Yahoo SQL Benzeri Hava Tahmin Sorgulaması

Yahoo Hava Tahmin API sitesine girdiğinizde bildiğiniz SQL sorgu diline çok benzeyen bir YQL sorgulama dizilimi göreceksiniz.

Örnek olarak İstanbul için hava tahmini sorgulatmak için aşağıdaki göndermemiz gerekiyor.

SELECT * FROM weather.forecast WHERE woeid IN (SELECT woeid FROM geo.places(1) WHERE text="istanbul")

Burada İstanbul için hava tahmini almak isterken, Yahoo‘nun bir alt sorgu yaparak woe diye bilinen id’nin ne olduğunu bulmasını sağlıyoruz.

SELECT woeid FROM geo.places(1) WHERE text="istanbul"

Hava tahmini dönen değer: JSON veya XML

Yahoo tarafından verdiğimiz parametrelere göre sonucu JSON veya XML olarak seçebiliyoruz. Burada biz JSON kullanacağız.

Sorguyu gönderdiğimizde sorguyu gönderen URL aşağıdaki gibi olmaktadır.

https://query.yahooapis.com/v1/public/yql?q=select%20*%20from%20weather.forecast%20where%20woeid%20in%20(select%20woeid%20from%20geo.places(1)%20where%20text%3D%22istanbul%22)&format=json&env=store%3A%2F%2Fdatatables.org%2Falltableswithkeys

Şimdi Lazarus Pascal ile kodlarımızı yazmaya başlayalım. Öncelikle hava tahmin Unit olarak yazalım.

JSON verileri otomatik olarak ayrılacak ve bir kayıtta (TYahooForecast) saklanacaktır.Yahoo hava tahminini 10 günlük verdği için tek bir gün için ayrı TDayForecast ile günlük bakacağız.

TDayForcast = record
  code:string;
  date:string;
  day:string;
  high:string;
  low:string;
  text:string;
 end;

 TYahooForecast = record
  success:boolean;
  distance:string;
  pressure:string;
  speed:string;
  temperature:string;
  location_city:string;
  location_country:string;
  location_region:string;
  wind_chill:string;
  wind_direction:string;
  wind_speed:string;
  atmosphere_humidity:string;
  atmosphere_pressure:string;
  atmosphere_rising:string;
  atmosphere_visibility:string;
  astronomy_sunrise:string;
  astronomy_sunset:string;
  location_latitude:string;
  location_longitude:string;
  last_updated:string;
  current_code:string;
  current_date:string;
  current_temp:string;
  current_text:string;
  forecast: array [0..9] of TDayForcast;
 end;

Hva tahmini bilgisini almak için basitçe aşağıdakileri yazabiliriz.

// varsayılan olarak (Sisteminiz hangisi ayarlı ise Celsius/Fahrenheit)
tmpData := GetYahooForecast('istanbul'); 

// Fahrenheit olarak istenirse
tmpData := GetYahooForecast('istanbul','f'); 

// Celsius olarak istersek
tmpData := GetYahooForecast('istanbul','c');

Herşeyin düzgün çalışıp veri geldiğini anlamak için aşağıdakini deneyelim:

if tmpData.success then
  begin
   with tmpData do
    begin
     memo1.lines.add('Uzaklık: '+distance);
     memo1.lines.add('Basınç: '+pressure);
     ...
    end;
  end
 else
  // VERİ GELMEMESİ DURUMUNDA YAPILACAKLAR

Görüldüğü üzere verilere ulaşmak çok kolay. Ancak unutmamalı ki gelen veriler 10 günlüktür. Yani bu durumda aşağıdaki gibi basit bir döngü ile gelen bilgileri parse edip 10 gün ayrı ayrı gösterebiliriz.

for Counter:=0 to 9 do
 begin
  memo1.lines.add('Kod: '+tmpdata.forecast[Counter].code);
  memo1.lines.add('Tarih: '+tmpdata.forecast[Counter].date);
  memo1.lines.add('Gün: ' +tmpdata.forecast[Counter].day);
  memo1.lines.add('Yüksek: '+tmpdata.forecast[Counter].high);
  memo1.lines.add('Düşük: ' +tmpdata.forecast[Counter].low);
  memo1.lines.add('Bilgi: '+tmpdata.forecast[Counter].text);
 end;

Burada TCP/IP üzerinden veri trafiği için ücretsiz olarak dağıtılan Synapse paketini kullanacağız. http://synapse.ararat.cz/lib/exe/fetch.php/file:synapse40.zip adresinden indirip zip dosyayı projenizin “/source/lib” kılasörü içine açınız.

Tüm kod aşağıdaki gibi olacaktır.

unit YahooWeather;

{ Unit to retrieve Yahoo Weather Forecast

  (C)2015 Hans Luijten, //www.tweaking4all.com
  Version 1.0

  Uses: Synapse (http://synapse.ararat.cz/,
     fpjson (Comes with Lazarus)
     openssl (part of synapse, weather is retrieved with https://)

  Common use:
     GetYahooForecast(location);

     Retrieves current weather and weather forecast, and returns this in a record for easy access.
}

{$mode objfpc}{$H+}

interface

uses
 Classes, SysUtils, httpsend, ssl_openssl, fpjson, jsonparser;

type
 TDayForcast = record
  code:string;
  date:string;
  day:string;
  high:string;
  low:string;
  text:string;
 end;

 TYahooForecast = record
  success:boolean;
  distance:string;
  pressure:string;
  speed:string;
  temperature:string;
  location_city:string;
  location_country:string;
  location_region:string;
  wind_chill:string;
  wind_direction:string;
  wind_speed:string;
  atmosphere_humidity:string;
  atmosphere_pressure:string;
  atmosphere_rising:string;
  atmosphere_visibility:string;
  astronomy_sunrise:string;
  astronomy_sunset:string;
  location_latitude:string;
  location_longitude:string;
  last_updated:string;
  current_code:string;
  current_date:string;
  current_temp:string;
  current_text:string;
  forecast: array [0..9] of TDayForcast;
 end;

function GetYahooWeatherData(Location:string; AsJSON:boolean =true; TemperatureUnits:string = 'c'):string;
function GetYahooForecast(Location:string; TemperatureUnits:string = 'c'):TYahooForecast;
function YahooURLEncode(s: string): string;

implementation

{
 URLEncode

 Encodes string to be suitable as an URL.

 Example: myencodeURL:=YahooURLEncode(myURL);
}
function YahooURLEncode(s: string): string;
var
 i: integer;
 source: PAnsiChar;
begin
 result := '';
 source := pansichar(s);
 for i := 1 to length(source) do
  if not (source[i - 1] in ['A'..'Z', 'a'..'z', '0'..'9', '-', '_', '~', '.', ':', '/']) then
   result := result + '%' + inttohex(ord(source[i - 1]), 2)
  else
   result := result + source[i - 1];
end;

{ Retrieve Yahoo Weather with forcast and place it in a record for easy access

 MyYahooForcast := GetYahooForecast('town,country',true,'c')
}
function GetYahooForecast(Location:string; TemperatureUnits:string = 'c'):TYahooForecast;
var JSONData:TJSONData;
  RawData:string;
  tmpData:TYahooForecast;
  Counter:integer;
begin
 RawData := GetYahooWeatherData(Location,true,TemperatureUnits);

 Counter:=0;
 while ((RawData='') or (pos('ERROR',RawData)>0)) and (Counter<3) do
  begin
   RawData := GetYahooWeatherData(Location,true,TemperatureUnits);
   inc(Counter);
  end;

 if ((RawData='') or (pos('ERROR',RawData)>0)) then
  tmpData.success:=false
 else
  begin
   JSONData := GetJSON(RawData);

   with tmpdata do
    begin
     success:=true;

     distance:=JSONData.FindPath('query.results.channel.units.distance').AsString;
     pressure:=JSONData.FindPath('query.results.channel.units.pressure').AsString;
     speed:=JSONData.FindPath('query.results.channel.units.speed').AsString;
     temperature:=JSONData.FindPath('query.results.channel.units.temperature').AsString;

     location_city:=JSONData.FindPath('query.results.channel.location.city').AsString;
     location_country:=JSONData.FindPath('query.results.channel.location.country').AsString;
     location_region:=JSONData.FindPath('query.results.channel.location.region').AsString;

     wind_chill:=JSONData.FindPath('query.results.channel.wind.chill').AsString;
     wind_direction:=JSONData.FindPath('query.results.channel.wind.direction').AsString;
     wind_speed:=JSONData.FindPath('query.results.channel.wind.speed').AsString;

     atmosphere_humidity:=JSONData.FindPath('query.results.channel.atmosphere.humidity').AsString;
     atmosphere_pressure:=JSONData.FindPath('query.results.channel.atmosphere.pressure').AsString;
     atmosphere_rising:=JSONData.FindPath('query.results.channel.atmosphere.rising').AsString;
     atmosphere_visibility:=JSONData.FindPath('query.results.channel.atmosphere.visibility').AsString;

     astronomy_sunrise:=JSONData.FindPath('query.results.channel.astronomy.sunrise').AsString;
     astronomy_sunset:=JSONData.FindPath('query.results.channel.astronomy.sunset').AsString;

     location_latitude:=JSONData.FindPath('query.results.channel.item.lat').AsString;
     location_longitude:=JSONData.FindPath('query.results.channel.item.long').AsString;

     last_updated:=JSONData.FindPath('query.results.channel.item.pubDate').AsString;

     current_code:=JSONData.FindPath('query.results.channel.item.condition.code').AsString;
     current_date:=JSONData.FindPath('query.results.channel.item.condition.date').AsString;
     current_temp:=JSONData.FindPath('query.results.channel.item.condition.temp').AsString;
     current_text:=JSONData.FindPath('query.results.channel.item.condition.text').AsString;

     for Counter:=0 to 9 do
      begin
       with tmpData.forecast[Counter] do
        begin
         code:=JSONData.FindPath('query.results.channel.item.forecast['+IntToStr(Counter)+'].code').AsString;
         date:=JSONData.FindPath('query.results.channel.item.forecast['+IntToStr(Counter)+'].date').AsString;
         day:=JSONData.FindPath('query.results.channel.item.forecast['+IntToStr(Counter)+'].day').AsString;
         high:=JSONData.FindPath('query.results.channel.item.forecast['+IntToStr(Counter)+'].high').AsString;
         low:=JSONData.FindPath('query.results.channel.item.forecast['+IntToStr(Counter)+'].low').AsString;
         text:=JSONData.FindPath('query.results.channel.item.forecast['+IntToStr(Counter)+'].text').AsString;
        end;
      end;
    end;
  end;

 GetYahooForecast := tmpData;
end;

{ Retrieve Yahoo Weather information

 myString := GetYahooWeatherData('town,country',true,'c');

 Location: typically use town,country, for example: 'osceola,wi.usa', 'amsterdam,netherlands', 'breda,nederland'
 AsJSON : return as a JSON string if TRUE, otherwise in XML format (JSON default)
 TemperatureUnits: 'c' for Celcius, and 'f' for Fahrentheit     (C default)
}
function GetYahooWeatherData(Location:string; AsJSON:boolean =true; TemperatureUnits:string = 'c'):string;
var HTTPSender : THTTPSend;
  tmpData : TStringList;
  resultString, resultFormat: String;
begin
 if Location='' then
  GetYahooWeatherData:='ERROR: Missing Location'
 else
  begin
   if AsJSON then
    resultFormat := 'json'
   else
    resultFormat := 'xml';

   tmpData  := TStringList.Create;
   HTTPSender := THTTPSend.Create;

   try
    HTTPSender.HTTPMethod('GET',
               'https://query.yahooapis.com/v1/public/yql?'+
                'q=select%20*%20from%20weather.forecast%20where%20woeid%20in%20('+              // get forecast
                 'select%20woeid%20from%20geo.places(1)%20where%20text%3D%22'+YahooURLEncode(Location)+'%22)'+       // find location based on string
                '%20and%20u%3D%22'+TemperatureUnits+'%22'+                          // force units (c or f)
                '&format='+resultFormat+'&env=store%3A%2F%2Fdatatables.org%2Falltableswithkeys');

    if (HTTPSender.ResultCode >= 100) and (HTTPSender.ResultCode<=299) then
     tmpData.LoadFromStream(HTTPSender.Document)
   finally
    HTTPSender.Free;
   end;

   if tmpData.Text='' then
    resultString:='ERROR: Unable to retrieve data'
   else
    resultString:=tmpData.Text;

   tmpData.Free;

   GetYahooWeatherData := resultString;
  end;
end;

end.

Kodları indirmek için buraya tıklayınız.

 


Kaynak: https://www.tweaking4all.com/software-development/lazarus-development/yahoo-weather-forecast/

 

Daha Fazla Göster
Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen Add Blocker uygulamanızı bu site için devre dışı bırakın. Rahatsız edici bir reklam uygulamamız yoktur. Please turn the Add Blocker off as you may see there is no annoying ads in the blog.