PascalProgramlama

Delphi Programlama Dili – Bilgisayar İşlemcisi İle İlgili Bilgiler Nasıl Alınır?

SMBIOS (System Management BIOS) tarafından bilgisayarda kullanılan işlemci hakkında bilgiler sağlanır. Bu bilgileri Delphi programlama dilinde getirmek için aşağıdaki örnek kodu kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki kod uSMBIOS unit kullandığı için onu buraya tıklayıp indirin ve aşağıdaki kodda uSMBIOS.pas kılasörü yolunu yazın

program ProcessorInformation;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 Classes,
 TypInfo,
 SysUtils,
 uSMBIOS in '\path\to\tsmbios-master\Common\uSMBIOS.pas';

function SetToString(Info: PTypeInfo; const Value): String;
var
 LTypeInfo : PTypeInfo;
 LIntegerSet: TIntegerSet;
 I: Integer;

 function GetOrdValue : Integer;
 begin
  Result := 0;
  case GetTypeData(Info)^.OrdType of
   otSByte, otUByte: Result := Byte(Value);
   otSWord, otUWord: Result := Word(Value);
   otSLong, otULong: Result := Integer(Value);
  end;
 end;

begin
 Result := '';
 Integer(LIntegerSet) := GetOrdValue;
 LTypeInfo := GetTypeData(Info)^.CompType{$IFNDEF FPC}^{$ENDIF};
 for I := 0 to SizeOf(Integer) * 8 - 1 do
  if I in LIntegerSet then
  begin
   if Result <> '' then Result := Result + ',';
   Result := Result + GetEnumName(LTypeInfo, I);
  end;
end;

procedure GetProcessorInfo;
Var
 SMBios       : TSMBios;
 LProcessorInfo   : TProcessorInformation;
 LSRAMTypes     : TCacheSRAMTypes;
 i: integer;
begin
 SMBios:=TSMBios.Create;
 try
   WriteLn('Processor Information');
   if SMBios.HasProcessorInfo then
   for i:=Low(SMBios.ProcessorInfo) to High(SMBios.ProcessorInfo) do
   begin
    LProcessorInfo:=SMBios.ProcessorInfo[i];
    WriteLn('Manufacter     '+LProcessorInfo.ProcessorManufacturerStr);
    WriteLn('Socket Designation '+LProcessorInfo.SocketDesignationStr);
    WriteLn('Type        '+LProcessorInfo.ProcessorTypeStr);
    WriteLn('Familiy      '+LProcessorInfo.ProcessorFamilyStr);
    WriteLn('Version      '+LProcessorInfo.ProcessorVersionStr);
    WriteLn(Format('Processor ID    %x',[LProcessorInfo.RAWProcessorInformation^.ProcessorID]));
    WriteLn(Format('Voltaje      %n',[LProcessorInfo.GetProcessorVoltaje]));
    WriteLn(Format('External Clock   %d Mhz',[LProcessorInfo.RAWProcessorInformation^.ExternalClock]));
    WriteLn(Format('Maximum processor speed %d Mhz',[LProcessorInfo.RAWProcessorInformation^.MaxSpeed]));
    WriteLn(Format('Current processor speed %d Mhz',[LProcessorInfo.RAWProcessorInformation^.CurrentSpeed]));
    WriteLn('Processor Upgrade  '+LProcessorInfo.ProcessorUpgradeStr);
    WriteLn(Format('External Clock   %d Mhz',[LProcessorInfo.RAWProcessorInformation^.ExternalClock]));

    if SMBios.SmbiosVersion>='2.3' then
    begin
     WriteLn('Serial Number   '+LProcessorInfo.SerialNumberStr);
     WriteLn('Asset Tag     '+LProcessorInfo.AssetTagStr);
     WriteLn('Part Number    '+LProcessorInfo.PartNumberStr);
     if SMBios.SmbiosVersion>='2.5' then
     begin
      WriteLn(Format('Core Count     %d',[LProcessorInfo.RAWProcessorInformation^.CoreCount]));
      WriteLn(Format('Cores Enabled   %d',[LProcessorInfo.RAWProcessorInformation^.CoreEnabled]));
      WriteLn(Format('Threads Count   %d',[LProcessorInfo.RAWProcessorInformation^.ThreadCount]));
      WriteLn(Format('Processor Characteristics %.4x',[LProcessorInfo.RAWProcessorInformation^.ProcessorCharacteristics]));
     end;
    end;
    Writeln;

    if (LProcessorInfo.RAWProcessorInformation^.L1CacheHandle>0) and (LProcessorInfo.L2Chache<>nil) then
    begin
     WriteLn('L1 Cache Handle Info');
     WriteLn('--------------------');
     WriteLn(' Socket Designation  '+LProcessorInfo.L1Chache.SocketDesignationStr);
     WriteLn(Format(' Cache Configuration  %.4x',[LProcessorInfo.L1Chache.RAWCacheInformation^.CacheConfiguration]));
     WriteLn(Format(' Maximum Cache Size  %d Kb',[LProcessorInfo.L1Chache.GetMaximumCacheSize]));
     WriteLn(Format(' Installed Cache Size %d Kb',[LProcessorInfo.L1Chache.GetInstalledCacheSize]));
     LSRAMTypes:=LProcessorInfo.L1Chache.GetSupportedSRAMType;
     WriteLn(Format(' Supported SRAM Type  [%s]',[SetToString(TypeInfo(TCacheSRAMTypes), LSRAMTypes)]));
     LSRAMTypes:=LProcessorInfo.L1Chache.GetCurrentSRAMType;
     WriteLn(Format(' Current SRAM Type   [%s]',[SetToString(TypeInfo(TCacheSRAMTypes), LSRAMTypes)]));

     WriteLn(Format(' Error Correction Type %s',[ErrorCorrectionTypeStr[LProcessorInfo.L1Chache.GetErrorCorrectionType]]));
     WriteLn(Format(' System Cache Type   %s',[SystemCacheTypeStr[LProcessorInfo.L1Chache.GetSystemCacheType]]));
     WriteLn(Format(' Associativity     %s',[LProcessorInfo.L1Chache.AssociativityStr]));
    end;

    if (LProcessorInfo.RAWProcessorInformation^.L2CacheHandle>0) and (LProcessorInfo.L2Chache<>nil) then
    begin
     WriteLn('L2 Cache Handle Info');
     WriteLn('--------------------');
     WriteLn(' Socket Designation  '+LProcessorInfo.L2Chache.SocketDesignationStr);
     WriteLn(Format(' Cache Configuration  %.4x',[LProcessorInfo.L2Chache.RAWCacheInformation^.CacheConfiguration]));
     WriteLn(Format(' Maximum Cache Size  %d Kb',[LProcessorInfo.L2Chache.GetMaximumCacheSize]));
     WriteLn(Format(' Installed Cache Size %d Kb',[LProcessorInfo.L2Chache.GetInstalledCacheSize]));
     LSRAMTypes:=LProcessorInfo.L2Chache.GetSupportedSRAMType;
     WriteLn(Format(' Supported SRAM Type  [%s]',[SetToString(TypeInfo(TCacheSRAMTypes), LSRAMTypes)]));
     LSRAMTypes:=LProcessorInfo.L2Chache.GetCurrentSRAMType;
     WriteLn(Format(' Current SRAM Type   [%s]',[SetToString(TypeInfo(TCacheSRAMTypes), LSRAMTypes)]));

     WriteLn(Format(' Error Correction Type %s',[ErrorCorrectionTypeStr[LProcessorInfo.L2Chache.GetErrorCorrectionType]]));
     WriteLn(Format(' System Cache Type   %s',[SystemCacheTypeStr[LProcessorInfo.L2Chache.GetSystemCacheType]]));
     WriteLn(Format(' Associativity     %s',[LProcessorInfo.L2Chache.AssociativityStr]));
    end;

    if (LProcessorInfo.RAWProcessorInformation^.L3CacheHandle>0) and (LProcessorInfo.L3Chache<>nil) then
    begin
     WriteLn('L3 Cache Handle Info');
     WriteLn('--------------------');
     WriteLn(' Socket Designation  '+LProcessorInfo.L3Chache.SocketDesignationStr);
     WriteLn(Format(' Cache Configuration  %.4x',[LProcessorInfo.L3Chache.RAWCacheInformation^.CacheConfiguration]));
     WriteLn(Format(' Maximum Cache Size  %d Kb',[LProcessorInfo.L3Chache.GetMaximumCacheSize]));
     WriteLn(Format(' Installed Cache Size %d Kb',[LProcessorInfo.L3Chache.GetInstalledCacheSize]));
     LSRAMTypes:=LProcessorInfo.L3Chache.GetSupportedSRAMType;
     WriteLn(Format(' Supported SRAM Type  [%s]',[SetToString(TypeInfo(TCacheSRAMTypes), LSRAMTypes)]));
     LSRAMTypes:=LProcessorInfo.L3Chache.GetCurrentSRAMType;
     WriteLn(Format(' Current SRAM Type   [%s]',[SetToString(TypeInfo(TCacheSRAMTypes), LSRAMTypes)]));

     WriteLn(Format(' Error Correction Type %s',[ErrorCorrectionTypeStr[LProcessorInfo.L3Chache.GetErrorCorrectionType]]));
     WriteLn(Format(' System Cache Type   %s',[SystemCacheTypeStr[LProcessorInfo.L3Chache.GetSystemCacheType]]));
     WriteLn(Format(' Associativity     %s',[LProcessorInfo.L3Chache.AssociativityStr]));
    end;

    Readln;
   end
   else
   Writeln('No Processor Info was found');
 finally
  SMBios.Free;
 end;
end;


begin
 try
  GetProcessorInfo;
 except
  on E:Exception do
    Writeln(E.Classname, ':', E.Message);
 end;
 Writeln('Press Enter to exit');
 Readln;
end.

Çalıştırdığımızda konsolda aşağıdaki gibi bir çıktı verecektir.

processorinfo

Kaynak: https://theroadtodelphi.wordpress.com/

Daha Fazla Göster
Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Please turn the Add Blocker off as you may see there is no annoying ads in the blog.