PascalProgramlama

Delphi Programlama Dili – İşlemci ve Sistem Temelli Bazı Fonksiyonlar

Bu bölümde bilgisayara ait işlemci, bios, bellek, network bilgileri nasıl alınır onları göstereceğiz. Aşağıdaki Delphi fonksiyonları kopyala-yapıştır yaparak kendi kodlarınız içinde kullanabilirsiniz.

[fac_icon icon=”file-code-o”] Çalışan bilgisayarın işlemci adını getiren fonksiyon

Kullanılan unit’ler : Windows, Registry
function IslemciAdi: string;
var
 Reg: Registry.TRegistry;
begin
 Result := '';
 Reg := Registry.TRegistry.Create(Windows.KEY_READ);
 try
  Reg.RootKey := Windows.HKEY_LOCAL_MACHINE;
  if not Reg.OpenKey('HARDWARE\DESCRIPTION\System\CentralProcessor\0\', False) then Exit;
  Result := Reg.ReadString('ProcessorNameString');
  Reg.CloseKey;
 finally
  Reg.Free;
 end;
end;

Daha detay bilgilere ihtiyacınız varsa buradaki makalemize göz atınız.

[fac_icon icon=”file-code-o”] Çalışan bilgisayarın işlemci tanımını (identifier) getiren fonksiyon

Kullanılan unit’ler : Windows, Registry
function IslemciTanimi: string;
var
 Reg: Registry.TRegistry;
begin
 Result := '';
 Reg := Registry.TRegistry.Create(Windows.KEY_READ);
 try
  Reg.RootKey := Windows.HKEY_LOCAL_MACHINE;
  if not Reg.OpenKey(
   'HARDWARE\DESCRIPTION\System\CentralProcessor\0\', False
  ) then
   Exit;
  Result := Reg.ReadString('Identifier');
  Reg.CloseKey;
 finally
  Reg.Free;
 end;
end;

[fac_icon icon=”file-code-o”] Çalışan bilgisayarın MAC adresini getiren fonksiyon

Kullanılan unit’ler : SysUtils, Windows, Nb30
function MacAdres: string;
type
 TAStat = packed record
  Adapt: Nb30.TAdapterStatus;
  NameBuff: array[0..29] of Nb30.TNameBuffer;
 end;
var
 Adapter: TAStat;       // Network adaptörle ilgili bilgi
 AdapterList: Nb30.TLanaEnum; // Kaç tane network adaptörü var
 Ncb: Nb30.TNCB;        // network control block
 I: Integer;          // Network adaptörlerini sırasıyla taramak için döngü değişkeni
 // ---------------------------------------------------------------------------
 function NetBiosSucceeded(const RetCode: AnsiChar): Boolean;
 begin
  Result := Windows.UCHAR(RetCode) = Nb30.NRC_GOODRET;
 end;
 // ---------------------------------------------------------------------------
begin
 Result := '';
 // Network adaptör listesini alalım
 FillChar(Ncb, SizeOf(Ncb), 0);
 Ncb.ncb_command := AnsiChar(Nb30.NCBENUM);
 Ncb.ncb_buffer := PAnsiChar(@AdapterList);
 Ncb.ncb_length := SizeOf(AdapterList);
 if not NetBiosSucceeded(Nb30.Netbios(@Ncb)) then
  Exit;
 // Adaptörlerin durumuna bakalım
 for I := 0 to Pred(Integer(AdapterList.length)) do
 begin
  // Adaptörü resetleyelim
  FillChar(Ncb, SizeOf(Ncb), 0);
  Ncb.ncb_command := AnsiChar(Nb30.NCBRESET);
  Ncb.ncb_lana_num := AdapterList.lana[I];
  if not NetBiosSucceeded(Nb30.Netbios(@Ncb)) then
   Exit;
  // Durumunu alalım
  FillChar(Ncb, SizeOf(Ncb), 0);
  Ncb.ncb_command := AnsiChar(Nb30.NCBASTAT);
  Ncb.ncb_lana_num := AdapterList.lana[I];
  Ncb.ncb_callname := '*        ';
  Ncb.ncb_buffer := PAnsiChar(@Adapter);
  Ncb.ncb_length := SizeOf(Adapter);
  if NetBiosSucceeded(Nb30.Netbios(@Ncb)) then
  begin
   with Adapter.Adapt do
    Result := SysUtils.Format(
     '%.2x-%.2x-%.2x-%.2x-%.2x-%.2x',
     [
      Ord(adapter_address[0]),
      Ord(adapter_address[1]),
      Ord(adapter_address[2]),
      Ord(adapter_address[3]),
      Ord(adapter_address[4]),
      Ord(adapter_address[5])
     ]
    );
   Exit;
  end;
 end;
end;

[fac_icon icon=”file-code-o”] Çalışan bilgisayarın IP adresini getiren fonksiyon

Kullanılan unit’ler : SysUtils, Windows, WinSock
function IPAdresim: string;
var
 WSData: WinSock.TWSAData;       
 HostName: array [0..14] of AnsiChar; // bilgisayarın standard adı (hostname)
 HostEnt: WinSock.PHostEnt;      // Host adı ile ilgili bilgi
 Addr: PAnsiChar;           
begin
 Result := '0.0.0.0';
 if WinSock.WSAStartup(Windows.MakeWord(1, 1), WSData) <> 0 then
  Exit;
 try
  WinSock.GetHostName(HostName, SizeOf(HostName));
  HostEnt := WinSock.GetHostByName(HostName);
  if Assigned(HostEnt) and Assigned(HostEnt^.h_addr_list) then
  begin
   Addr := HostEnt^.h_addr_list^;
   if Assigned(Addr) and (HostEnt^.h_length >= 4) then
   begin
    Result := SysUtils.Format(
     '%d.%d.%d.%d',
     [Ord(Addr[0]), Ord(Addr[1]), Ord(Addr[2]), Ord(Addr[3])]
    );
   end;
  end;
 finally
  WSACleanup;
 end;
end;

[fac_icon icon=”file-code-o”] Çalışan bilgisayarın Bios üreticisi kim?

Kullanılan unit’ler : Windows, Registry
function BiosUreticisi: string;
var
 Reg: Registry.TRegistry;
begin
 Result := '';
 Reg := Registry.TRegistry.Create(Windows.KEY_READ);
 try
  Reg.RootKey := Windows.HKEY_LOCAL_MACHINE;
  if not Reg.OpenKey('HARDWARE\DESCRIPTION\System\Bios\', False) then
   Exit;
  Result := Reg.ReadString('BIOSVendor');
  Reg.CloseKey;
 finally
  Reg.Free;
 end;
end;

[fac_icon icon=”file-code-o”] Çalışan bilgisayarın toplam fiziksel bellek boyutu

Kullanılan unit’ler : Windows
function ToplamFizikselBellekBoyutu: Int64;
var
 MemoryEx: Windows.TMemoryStatusEx;
begin
 begin
  MemoryEx.dwLength := SizeOf(TMemoryStatusEx);
  Windows.GlobalMemoryStatusEx(MemoryEx);
  Result := MemoryEx.ullTotalPhys;
 end;
end;

[fac_icon icon=”file-code-o”] Çalışan bilgisayarın boşta kalan fiziksel bellek boyutu

Kullanılan unit’ler : Windows
function BostaFizikselBellekBoyutu: Int64;
var
 MemoryEx: Windows.TMemoryStatusEx;
begin
 begin
  MemoryEx.dwLength := SizeOf(Windows.TMemoryStatusEx);
  Windows.GlobalMemoryStatusEx(MemoryEx);
  Result := MemoryEx.ullAvailPhys;
 end;
end;

[fac_icon icon=”file-code-o”] Çalışan bilgisayarın kullanılan fiziksel bellek yüzdesi

Kullanılan unit’ler : Windows
function BostaFizikselBellekBoyutuYuzde: Byte;
var
 MemoryEx: Windows.TMemoryStatusEx;
begin
 begin
  MemoryEx.dwLength := SizeOf(Windows.TMemoryStatusEx);
  Windows.GlobalMemoryStatusEx(MemoryEx);
  Result := Byte(MemoryEx.dwMemoryLoad);
 end;
end;

 

Daha Fazla Göster
Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Please turn the Add Blocker off as you may see there is no annoying ads in the blog.